โปรais รายอาทิตย์

โปรais รายอาทิตย์

โปรais รายอาทิตย์ โปรเน็ตวันทูคอล 7 วัน เล่นเน็ตไม่ยั้งไม่จำกัดขายดิบขายดี! ไม่ลดสปีด ไม่จำกัดปริมาณ อินเตอร์เน็ตความเร็วคงที่ เล่นเน็ตได้ไม่ยั้งใช้งานตลอดไม่จำกัดปริมาณตลอด 7 วัน โปรเน็ตวันทูคอลรายอาทิตย์ โปรเสริมแบบใช้ครั้งเดียวไม่ยืดอายุอัตโนมัติ
โปรais รายอาทิตย์
โปรรายสัปดาห์
โปรais รายอาทิตย์ ความท้าทายรวมทั้งช่องทางความเจริญจากการเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออันดับ 1 ของประเทศไทย สู่การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ และก็การเป็นหน่วยงานสมัยใหม่ที่จะต้องขับเคลื่อนไปด้วยความรวดเร็วให้ทันกับความเคลื่อนไหวของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแล้วก็เทคโนโลยี“คน” เป็นส่วนประกอบสำคัญที่สุด ที่จะทำ ให้เอไอเอสแปลงผ่านไปสู่การเป็นหน่วยงานที่เจอความสำ เร็จ มีผลประกอบการที่หนักแน่น แล้วก็เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลในการดำ เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนอกเหนือจากนี้ความมากมายหลากหลายของคนเอไอเอสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย กรุ๊ปเด็กที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆที่มีเยอะมากๆกว่าจำนวนร้อยละ 70 ในองค์กร ซึ่งมีมุมมองใหม่ๆของโลกช่วงปัจจุบัน เริ่มเข้ามามีบทบาทเยอะขึ้นในองค์กรด้วยเหตุนั้นโจทย์สำคัญของการขับเขยื้อนเรื่องคนของเอไอเอสนอกจากการสร้างคนให้พร้อมรับต่อความเปลี่ยนแล้วนั้น ทำเช่นไรที่จะลดความไม่เหมือนและให้บุคลากรทุกเจนเนอเรชั่นสามารถทำ งานร่วมกันได้แล้วก็เห็นจุดหมายของหน่วยงานในแนวทางเดียวกันเพื่อทุกคนพร้อมที่จะก้าวแล้วก็นำ พาเอไอเอสไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งความคงทนถาวร” แนวทางการบริหารจัดการ • แผนการแล้วก็แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากสายงานช่วยเหลือ เป็น “คู่คิดทางธุรกิจ” • สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสมัยดิจิทัล • การดูแลบุคลากรแบบองค์รวม • เอไอเอส อะคาเดมี่-พัฒนาความเป็นหัวหน้า และก็ฝึกอบรมบุคลากร • ดูแลสุขสภาวะอนามัยความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร • สร้างความผูกพันกับองค์กร • มอบผลิตภัณฑ์การเป็นคนดีให้แก่สังคมแนวการบริหารทรัพยากรบุคคลจากสายงานสนับสนุน เป็น คู่คิดทางธุรกิจการให้ความสำ โปรais รายอาทิตย์ คัญกับคนเป็นการเปลี่ยนตั้งแต่ระดับแผนการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลการเปลี่ยนโครงสร้างและก็หน้าที่ของสายงานบริหารบุคคลจากสายงานส่งเสริมที่เน้นงานด้านทำการ(HROperations)ตามรูปแบบเดิมปรับเป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ในฐานะคู่หูทางธุรกิจ (BusinessPartner) ทำ ให้งานที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเสมือนกุญแจสำคัญในการพัฒนาหน่วยงาน พนักงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล จำ เป็นจะต้องรู้เรื่องธุรกิจและแนวทางการดำ เนินงานของเอไอเอสทั้งยังในระยะสั้นและระยะยาว โดยเอไอเอสได้แปลงผ่านสู่การเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์ เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะคู่ซี้ทางธุรกิจรวมทั้งเริ่มช่วยกันพัฒนาคนในของเอไอเอส พร้อมด้วยการหาบุคคลากรใหม่ๆเข้ามาเสริมโดยการจะเป็นคู่หูทางธุรกิจที่เผชิญความสำ เร็จได้เอไอเอสเน้นอุบายที่ยึดหลักการ “การให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล” (Put the people first with 6Ps’ strategies) ด้วย 6Ps ซึ่งประกอบไปด้วย 1 มาตรฐานที่ถูกต้อง (Put basic right) คือแนวทางงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความกระจ่างแจ้งล้ำยุคและก็สนับสนุนกระบวนการดำ เนินงานที่ โปร่งใสถูก รวมทั้งครบถ้วนบริบูรณ์ 2 การจัดสรรบุคคลากรให้ถูกที่ (Place the right people)หมายถึงมีการจัดวางแผนให้บุคคลาแขนที่มีความรู้ความสามารถได้สามารถทำงาน ในตำ แหน่งที่เหมาะสมและก็กำเนิดประโยชน์สูงสุดตามองค์ประกอบที่กำ ครั้งดไว้ 3 การเตรียมความพร้อมของบุคคลมือเพื่อรองรับการเติบโต(Prepareourpeopleforsuccess)เป็นด้วยบุคคลามือเป็นหัวใจสำคัญของความสำ เร็จขององค์กรทั้งยังในประเด็นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตไปกับการเจริญเติบโตขององค์กร 4 เป็นคู่คิดกับธุรกิจ (Partner to business) คือสายงานทรัพยากรบุคคลมีความรู้และมีความเข้าใจแนวทางของธุรกิจ และก็ร่วมวางแผนการ ในการจัดแจงความพร้อมกับการบริหารทรัพยากรให้กับหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้คำ ชี้แนะ ด้านงานที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพให้กับหน่วยงานต่างๆ 5 มีความเป็นมืออาชีพในการจัดแจงทรัพยากรมนุษย์(Professional in HCM)เป็นประสิทธิภาพของพนักงานด้านในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลส่งเสริมแผนธุรกิจของเอไอเอส รวมทั้งยกฐานะองค์ความรู้ด้านการบริหารทุนมนุษย์(Human Capital)อย่างมีคุณภาพและก็ล้ำสมัยเสมอ 6 การบริหารผลของการดำเนินงานอย่างมีระบบ (Performancedriven)คือการจัดระบบและขั้นตอนการของการวัดผลปฏิบัติงานของบุคลากรสำหรับเพื่อการเคลื่อนผลประกอบการขององค์กร รวมทั้งการจ่ายค่าทดแทนให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่บุคลากรได้รับมอบหมาย เว้นเสียแต่กลอุบายที่กล่าวข้างต้นนั้น กลุ่มผู้บริหารเชื่อมั่นว่าพนักงานของเอไอเอสทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและก็เป็นหัวใจสำ คัญของการขับเขยื้อนความสำ เร็จของยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นผู้สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆตลอดมา เพราะฉะนั้นสายงานบริหารทรัพยากรมีแผนสำหรับการงานที่จะบริหารดูแลพนักงานของเอไอเอสซึ่งมีความมากมายต่างกันในทุกๆ เจเนอเรชั่นเพื่อสร้างฐานกำ ลังพนักงานที่แข็งเกร่งสำ หรับการเคลื่อนหน่วยงานในอนาคตสร้างวัฒนธรรมหน่วยงานเพื่อเตรียมพร้อมต่อความเคลื่อนไหวในยุคดิจิทัล ณ สิ้นปี2559 เอไอเอสมีพนักงานกว่า 12,000คน ที่มีความมากมายหลากหลาย โดยเฉพาะในเรื่องของเจเนอเรชั่น อาทิเช่นBabyBoom, GenX และ GenYโดยเอไอเอสมีความเชื่อสำหรับเพื่อการอยู่ร่วมกันแบบ Generation Connected โดยมีความประพฤติวิธีการทำ โปรais รายอาทิตย์ งานไปในทิศทางเดียวกันมีชีวิตที่เชื่อมโยงกับระบบดิจิทัลและก็การอยู่ร่วมกันด้วยการส่งประสบการณ์พร้อมกับความแข็งแกร่งของคนมากมายรุ่น จากรุ่นสู่รุ่นเว้นแต่มากมายในเรื่องเจนเนอร์เรชั่นดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีความมากมายหลากหลายในเรื่องเพศค่านิยม ภาษาเชื้อชาติรวมทั้งค่านิยมตามถิ่นที่อยู่อาศัย อื่นๆอีกมากมาย หนึ่งในภารกิจสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลคือ การบริหารไม่เหมือนกันโดยไม่แบ่งแยก เพื่อทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้วัฒนธรรมหน่วยงานเดียวกันและก็จุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยการจัดการงาน เริ่มตั้งแต่ระดับความสอดคล้องของหลักการระเบียบปฏิบัติดำเนินงานบุคคลากรที่จัดทำ ขึ้นให้ตามกฎหมายแรงงานรวมทั้งข้อบังคับสิทธิมนุษยชนของประเทศ โปรais รายอาทิตย์ และได้มีการทวนหลักการอีกทีในปีให้หลัง โดยพิจารณาถึงการยกระดับแผนงานให้สามารถสอดรับต่อหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ยูเอ็น (UNGlobalCompactonHumanRights)ตั้งแต่เรื่องความเท่าเทียมกันในขั้นตอนคัดเลือกเจ้าหน้าที่การกำ หนดค่าแรงงานรวมทั้งผลประโยชน์การประเมินผลการปฏิบัติงานรวมทั้งการพัฒนาพนักงาน ฯลฯ การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความผิดพลาดทางร่างกายเข้ามาร่วมงานกับเอไอเอสแล้วก็เน้นการจ้างแรงงานแคว้นเมื่อเอไอเอสมีการขยายสถานที่ดำเนินการไปในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งการให้พนักงานที่ประจำในศูนย์กลางสามารถแจ้งความมุ่งหวังค์ขอโอนย้ายกลับไปดำเนินงานในภูเขาไม่ลำ เนาของตนเองเมื่อมีตำแหน่งว่าง เพื่อให้พนักงานสามารถกลับไปดูแลครอบครัวและปรับปรุงถิ่นฐานบ้านช่องของตนได้ โดยในปี2559 ก่อนหน้านี้มีบุคลากรโอนย้ายจำนวน30 ราย วัฒนธรรมองค์กรของเอไอเอสเนื่องจากความมั่นใจว่าการสร้างความเป็นสุดยอดไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถทำได้สำ เร็จเพียงแต่ชั่วช้าข้ามคืนเอไอเอสก็เลยยืนหยัดว่าการกระตุ้นให้ความรู้ความเข้าใจต่อยอดแล้วก็บริหารวัฒนธรรมหน่วยงานหมายถึง“Triple I” ซึ่งประกอบไปด้วย 1) Individual Talents (เอไอเอสผลักดันคนเก่งและก็คนดี), 2) Idea Generations (เอไอเอสเป็นหน่วยงานที่การสร้างสรรค์แล้วก็สิ่งใหม่) และก็ 3) Infinite Changes(เอไอเอสพร้อมรับและก็สร้างการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด) อย่างมีทิศทางที่เด่นชัดแล้วก็และก็ต่อเนื่องนั้นสามารถนำ พาให้องค์กรมุ่งสู่แผนการที่ตั้งไว้ได้แบบ

ก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของเจ้าหน้าที่และก็ธุรกิจภาพรวม

นั่นเป็น การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ “Digital LifeServiceProvider”วัฒนธรรมองค์กร(CorporateCulture)ของเอไอเอสได้วางแบบออกมาให้สอดคล้องกับวิถีของธุรกิจและการกระทำที่อยากอย่างตรงจุดแล้วก็สอดคล้องต่อการทำ งานที่ยั่งยืนที่สุด เพื่อมีประโยชน์ต่อการสร้างกรอบแนวความคิดของการจัดการงานทรัพยากรบุคคลรวมทั้งช่วยทำให้การวางแผนทุกส่วนข้างในหน่วยงานไปในแนวทางเดียวกัน เช่นเดียวกันกับการ เพิ่มความกระจ่างแล้วก็การ ตอกย้ำถึงวัฒนธรรมของชาวเอไอเอส “FIND-U” (CorporateCultureTheme) ที่ปรับใช้มาจากค่าความนิยม“FASTMOVING”10ตัว(CoreValues)เข้าไปอยู่ใน DNA ของบุคลากรทุกคนผ่านกลอุบายเชิงรุกต่างๆตัวอย่างเช่น การบรรจุเข้าไปเป็นส่วนสำ คัญในระบบการสรรหาพนักงาน(Recruitmentprocess) โดยเริ่มจากการปลูกฝังวัฒนธรรมนี้ให้กับพนักงานเอไอเอสตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาสู่ครอบครัวที่นี้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Onboarding Programme) ด้วยการทำ Workshopและสื่อการสอนต่างๆโดยมีเป้าประสงค์เพื่อสื่อความหมายรวมทั้งความประพฤติปฏิบัติของวัฒนธรรมเอไอเอส พร้อมทั้งเน้นย้ำ ว่าถ้าเรามีวัฒนธรรมที่หนักแน่นด้วยกัน พวกเราก็จะสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับวิธีการทำ งานร่วมกับผู้อื่นทั้งในแล้วก็นอกหน่วยงานที่ตนทำ งานอยู่มีการประสานกันในเชิงบวก พนักงานมีความเข้าใจซึ่งกันแล้วก็กันนำมาสู่ความผูกพันและก็ความสำราญภายในองค์กรสุดท้าย จะส่งผล ทำ ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ได้ รวมถึงการพัฒนาแล้วก็ปลูกฝังให้กับ พนักงานทุกระดับชั้นผ่านวิถีทางการเรียนรู้ในต้นแบบต่างๆสิ่งที่ต้องทำ คือการเปลี่ยน วัฒนธรรมด้านในองค์กร ภายใต้แนวความคิด ‘Find U’ ที่มี Fighting Spirits พนักงานควรจะมีหัวใจนักสู้เพื่อรับกับการแข่งขันชิงชัยที่จะร้ายแรงขึ้น ต่อมาเป็นInnovationสำหรับเพื่อการมีความคิดประดิษฐ์ทั้งยังวิธีทำ งาน แล้วก็กระบวนการให้บริการมีอินโนเวทีฟ ตามด้วย New abilityที่ควรจะมีความรู้ใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนอปิ้งพนักงานในศูนย์บริการ ที่ต้องมีวิชาความรู้ให้ครอบคลุมเยอะขึ้นรวมถึงการเพิ่มวิชาความรู้ในด้านการให้บริการฟิกซ์บรอดแบนด์ จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะโมบายล์และก็เพื่อให้ปรับตัวรับกับ DigitalService บุคลากรต้องเข้าใจในเรื่องบริการที่เอไอเอสให้แก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการทดลองใช้บริการต่างๆในที่สุดเป็น Sense of Urgency ให้พนักงานมีความรวดเร็วสำหรับในการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ดิจิตอล ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบทันทีการผลิตองค์กรที่นวัตกรรมเนื่องจากความคิดริเริ่มเป็นหัวใจของเราทุกคน AIS INNOLYMPICS FESTIVALนิทรรศการแสดงผลงานแล้วก็ประลองไอเดียความสร้างสรรค์ ที่ได้แรงดลใจมาจากความอยากได้สร้างวัฒนธรรมหน่วยงานทางด้านสิ่งใหม่ หรือตัว I ลำดับที่สอง (Idea Generations) ให้อดทน AIS INNOLYMPICS FESTIVALจัดโดยศูนย์ของใหม่และก็การศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยปรับปรุง (Innovation Center) ของเอไอเอส เพื่อให้โอกาสให้บุคลากรจากทุกสายงาน ทุกแผนก ทุกภาคส่วนนำผลงานของใหม่จากความคิดสร้างสรรค์ของตนภายใต้บริบทของ “Internet of Things” ที่เน้นการสร้างความแตกต่าง มาจัดโชว์ แลกวิชาความรู้และประสบการณ์เชิงนวัตกรรม พร้อมกับสร้างแรงผลักดันให้แก่บุคลากรคนอื่นๆอันจะนำ ไปสู่การผลิตสรรค์สินค้าและบริการ การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำ งานการนำ เสนอแนวคิดใหม่ๆเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมสำหรับในการขับองค์กร ด้วยทิศทางที่สามารถสร้างความเป็นต่อสำหรับในการชิงชัยจากการปรับเปลี่ยนขั้นตอนข้างใน (process innovation) แล้วก็การนำ เสนอสินค้ารวมทั้งบริการใหม่ (product innovation)ที่สามารถมรองรับในสิ่งที่ต้องการของลูกค้าในการใช้ชีวิตดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เว้นเสียแต่AISINNOLYMPICSFESTIVALยังมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสิ่งใหม่โดยตลอด โดยตลอดตลอดปี2559 มีการจัดงานกิจกรรมดังนี้ • InspireTalk งานประชุมสัมมนาเชิงประดิษฐ์ภายใต้หัวข้อและหัวข้อที่ได้รับความนิยมจากทั้งในประเทศรวมทั้งต่างถิ่น โดยเชื้อเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ผู้ให้ความรู้ • InSpire OutSpace ในรูปแบบทัวร์นอกสถานที่ครึ่งวันโดยได้รับความร่วมแรงร่วมมือรวมทั้งการช่วยสนับสนุนจากผู้ช่วยเหลือทางธุรกิจ ดังเช่น Index Creative Village • แผนการ “EUREKA Awards” ซึ่งดำ เนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2553ให้เป็นหลักที่สำ หรับบุคลากรเอไอเอสที่อยากได้แสดงสมรรถนะสำหรับเพื่อการแก้ปัญหาขั้นตอนการทำ งานขององค์กรภายในแนวความคิด การผลิตคุณภาพในองค์กรด้วยการลดขั้นตอนกระบวนการทำ หน้าที่การงานเพิ่มรายได้การผลิตรายได้ใหม่แล้วก็การแก้ไขคุณภาพการให้บริการโดยในปีนี้มีปริมาณโครงการที่ส่งร่วมถึง 96 แผนการ เพิ่มขึ้นจากปี2558 ที่มีจำนวน81โครงการ • Spot Awards โครงงานมอบรางวัล ให้กับพนักงานที่มีความเอาจริงเอาจังทุ่มเทในหน้าที่และงานที่รับผิดชอบรวมถึงส่งเสริมกระบวนการทำ งานเป็นกรุ๊ปโดยเป็นวัสดุที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานรวมกลุ่มกันเพื่อค้นหาวิธีการทำ งานใหม่ๆซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบกระบวนการทำ งานข้างในหน่วยงานของตน สนใจสินค้า ais  คลิ๊ก กลับสู่หน้าหลัก